fortidensjelling    danmarkskonger   Sagnkongerne 


Danmarks Konger

DANMARKS KONGER


Kong  Christian V

1646 - 1699             konge 1670 - 1699
                                Norge 1670 - 1699

 

 

 

 

 

Danmarks Konger  fra Gorm den Gamle til Dronning Margrethe II

  

.
.

.

.

1
2
3
4
5
6
7

.

.

.

.

.

...

.

.

.

.

..

                                 Kong Christian 5.

 

 

    Dronning Charlotte Amalie

.

Christian 5. var søn af Frederik 3. og Sofie Amalie af Braunschweig-Lüneburg.

Christian 5 var den første danske konge, der kom på tronen som arve - og enevoldsherre uden håndfæstning og uden at modtage riget af nogen anden myndighed.
Det kunne da heller ikke stemme med hans suverænitet at lade sig krone af noget andet menneske.

.
.

Den nye kostbare krone, som var anskaffet i stedet for den hidtil brugte, påsatte han sig selv.

.

Christian 5 var kraftig af bygning, interesseret i jagt, og anden voldsom adspredelse, venlig og godmodig, men kun lidt udholdende overfor åndelige anstrengelser og let at påvirke.

Faderens latinske lærdom havde han intet af. Han talte og skrev med samme lethed dansk og tysk, dog ingen af delene fejlfrit, men nærede forkærlighed for dansk.

I Christian 5`s tid fuldendtes enevældens samfundsbygning. Den ledende statsmand var i de første seks år Griffenfeld (Peder Schumacher).
Griffenfeld havde opholdt sig 8 år i udlandet, hvor han havde sat sig ind i det absolutte kongedømmes grundsætninger og statskunst. Efter hjemkomsten i 1660, blev han Frederik`s bibliotekar og sekretær. Som sådan fik han det hverv at forfatte kongeloven på grundlag af ældre udkast.

Hans indflydelse voksede stadig, og da Christian 5. kom på tronen, skænkede han ham navnet Griffenfeld, og gjorde ham til medlem af Gehejmekonseilet, og snart fik han som storkansler hele styrelsen i sin hånd.
Samtidig udnævntes han til greve og fik store ejendomme.
Han gennemførte den nye regeringsforms principper.

Der oprettedes en ny højadel af grever og baroner, som besad stort jordegods.
Kongen og hans omgivelser skulle danne den højeste Sfære, hvortil man kun kunne hæve sig skridt for skridt gennem udmærkelser, der udelukkende afhang af den kongelige nåde.
Derfor oprettedes Dannebrogsordenen, og Elefantordenen der havde bestået i et par hundrede år fornyedes, ligesom den første rangforordning udstedtes.

I hertugdømmerne, hvor Gottorpernes medejendomsret gjorde det vanskeligere at gennemføre enevælden, knækkede Griffenfeld Landdagens indflydelse.
De var sidste gang samlede i 1675.
Endvidere skaffede hans kloge statskunst, Oldenburg, kongehusets stammeland.

Ved hoffet dannede der sig imod ham et stærkt parti, der ønskede krig mod Sverige, men Griffenfeld forsøgte at holde igen.
Dette parti fik kongens tilslutning, og krigserklæringen blev udsendt.
Kongen lod Griffenfeld fængsle og anklage (1676). Det viste sig at han havde modtaget gaver for embedsudnævnelser, og at han i de udenrigske forhandlinger havde indviklet sig i farlige selvmodsigelser for at undgå krigen mod Sverige.

Han dømtes da fra ære , liv og gods, benådedes på retterstedet, men sattes i "evigt" fængsel, først i Kastellet, derefter på Munkholmen ved Trondhjem.
22 år efter tillod kongen ham at tage ophold i Trondhjem, men han døde kort efter i 1699.

Christian 5. døde i 1699 på Københavns Slot efter jagtuheld.
Gravsat i Roskilde Domkirke.

Christian 5. blev i 1667 gift med Charlotte Amalie af Hessen-Kassel, datter af landgreve Vilhelm 6. af Hessen-Kassel.

Christian 5. og Charlotte Amalie fik børnene:

Frederik 4, 1671-1730. Senere konge
Christian Vilhelm, 1672-73
Christian, 1675-95
Sophie Hedevig, 1677-1735
Carl, 1680-1729
Christiane Charlotte, død som barn
Vilhelm, 1687-1705

Christian 5. fik sammen med Sophie Amalie Moth, som var hans maitresse og elskerinde, børnene:

Christiane Gyldenløve, 1672-89
Christian Gyldenløve, 1674-1703
Sophie Christiane Gyldenløve, 1675- død som barn
Anna Christiane Gyldenløve, 1676- død som barn
Ulrik Christian Gyldenløve, 1678-1719                         
Datter født 1682

.

 

.
.

.

 

www.danmarkskonger.dk    Privacy  © 2021-25