fortidensjelling    danmarkskonger   Sagnkongerne   fotos   onlinephotos


DANMARKS KONGER


Kong  Christian IV

1577 - 1648             konge 1588 - 1648
                                Norge 1588 - 1648

 

 

 

 

 

Danmarks Konger  fra Gorm den Gamle til Dronning Margrethe II

  

.
.

.

.

 

.

.

.

..

Christian 4. styrelse

Han var den første oldenborgske konge, der med omhu tog sig af Norge, som han hyppigt gæstede. En af hans rejser gik helt til den nordlige grænse mod Rusland.
Lensmændene i Norge, der hidtil havde styret selvrådigt og lovløst, fik at mærke, at der var en magt over dem. Retsplejen blev bragt på fode og reformationen blev nu fuldt gennemført, idet adskillige norske præster, der hemmelig var jesuitter, afsattes.
Bjergværksdriften fremmedes ved anlæg af Kongsberg Sølvværk og Rørås Kobberværk.

Rundt om i sine lande byggede han byer og fæstninger. I Norge Christiania (i stedet for det nedbrændte Oslo) og Kristianssand, i Skåne Kristiansstad, I Holsten Glückstadt.
Navnlig København skylder ham meget. Her byggede han Børsen, Rundetårn til iagttagelse af stjernehimlen, Tøjhuset til depot for hærens og flådens udrustning. Regensen indrettedes til bolig for 100 studenter.
Uden for den gamle by byggede han lystslottet Rosenborg, Nyboder, og på Amager grundlagdes Christianshavn, og han begyndte at opføre en række fæstningsværker, der omsluttede hele byen.
Hans navnkundigste bygning er dog Frederiksborg, hvor han fuldstændig ombyggede faderens slot.

Flåden holdt han i udmærket stand. Han gjorde også begyndelsen til at skabe en indenlandsk hær af kronens bønder, men det blev ikke til meget, og kongen var i krigstilfælde væsentlig henvist til at hverve udenlandske lejetropper. Adelens rytteri havde efter Kalmarkrigen ikke nogen betydning.

Da Hollænderne i 1598 havde fundet vejen til Indien, kappedes alle Europas sømagter om at få del i den indiske handel.
Christian 4. oprettede i København et ostindisk handelsselskab og udsendte Ove Gedde for at vinde kolonier. Det lykkedes imidlertid kun at få det ubetydelige Trankebar.
Men samtidig drømte Christian om at finde en ny søvej til Indien nord om Amerika. Han udsendte flere togter til farvandene ved Grønland og oprettede et Islandsk og et Grønlandsk handelsselskab. 
Endvidere grundlagde han fabrikker, indrettede et ordnet postvæsen.
Han udfoldede en stor og mangesidig virksomhed, så at det synes, som om Danmark var ved at svinge sig op til et af de fremmeligste lande i Europa.
Men mange af disse foretagener var for store for landets evne, og de kostbare slotsbygninger havde tæret stærkt på kronens indtægter.

.

.

.

.

.

Chart.dk

www.danmarkskonger.dk    Privacy  © 2017-21