fortidensjelling    danmarkskonger   Sagnkongerne   fotos   onlinephotos


 

DANMARKS KONGER


Kong  Christian II

1481 - 1559             konge 1513 - 1523
                                Norge 1513 - 1523
                                  Sverige 1520 - 1523

.

 

 

 

 

  English

Danmarks Konger  fra Gorm den Gamle til Dronning Margrethe II

  

.
.

..

.

.

.

.

..

Lovgivning
.
Efter sin hjemkomst fra Sverige tog Christian 2. med iver fat på store lovarbejder, som skulle fuldføre de reformer, han hidtil havde forberedt. Hans formål var at skabe et stærkt kongedømme, hævet over alle stænder og uafhængigt af enhver ydre magt.

Folkets deltagelse i retsplejen gennem nævninger og sandemænd blev ophævet, den kirkelige dommermyndighed afskaffedes, og alle sager henlagdes under kongelige dommere.
Der oprettedes en højeste domstol, hvorved de kirkelige sager endog unddroges paven.

Imod håndfæstningens bud indsatte han flere borgerlige lensmænd og pålagde alle slotshøvdinger, hvis han døde, da at adlyde hans søn. Deri lå et forsøg på at gøre Danmark til et arverige ligesom Sverige.
Kirkens uafhængighed ville han helt tilintetgøre. Et par gange trodsede han sin vilje igennem ved valget af ærkebisp, ja han fik endog den uværdige Didrik Slaghek udnævnt til ærkebisp, men lod ham kort efter stille for en verdslig ret, og efter domfældelsen brænde som et sonoffer for det Stockholmske blodbad.
Han blev opmærksom på Luthers optræden  og indkaldte fra Wittenberg lutherske prædikanter, hvis virksomhed han mente kunne hjælpe ham til at lægge kirken aldeles under sin myndighed. Deres prædiken fik dog ingen betydning.

I den blomstrende borgerstand søgte han en støtte for kongemagten. Han ophævede adelens og præstestandens ret til at handle med udenlandske købmænd og fastsatte, at denne handel kun tilkom købstæderne.
Han havde den plan at grundlægge et nordisk handelsselskab, og at gøre København og Stockholm til hovedcentre for handelen på Østersøen, ja han tænkte endog på at sende Søren Norby til Indien.
Sigbrit var i alle disse ting hans vigtigste rådgiver. Hendes fædreland, Nederlandene, så Christian hen til som forbillede. Det var også fra Holland, der indkaldtes bønder til at bosætte sig på Amager for at fremme havedyrkningen.

Christian 2`s lovgivning drog omsorg for de fattige og retsløse. Han forbød at sælge de vornede bønder, og gav dem ret til at flytte bort fra deres fødegods, når de led overlast af husbonden. De skibbrudne, der tidligere var så godt som fredløse, idet strandejeren tog deres gods og tit deres liv, beskyttede han ved den forordning, at strandingsgods tilhørte den skibbrudne.
Også de usle skoler søgte han at forbedre. På landet skulle børnene lære at læse og skrive dansk, og de højere skoler omdannedes i humanistisk retning.

Idet Christian 2. virkede for at gøre kongemagten næsten enevældig og trykke de højere stænder ned, kan det siges, at han omend på et langt voldsommere måde fortsatte, hvad Valdemar Atterdag og Margrete havde begyndt på. Ligeledes kan han jævnføres med mange samtidige fyrster, hvis stræben var af samme art, men ved sin omsorg for de hjælpeløse, står han højt over disse.
.

.

.

Vandret.

.

.

 

Chart.dk

www.danmarkskonger.dk    Privacy  © 2017-21